Hệ thống quản lý phổ thông và khối mầm non

Quản lý các trường trong khối phổ thông và các tính năng chuyên biệt cho khối mầm non